Verksamhet

Växtodling

Hjularöds 550 hektar åkermark bedriver ett  modernt lantbruk i balans med naturen för produktion av brödspannmål, oljeväxter  och gräsfröer, där en större del går till fodertillverkning för den  egna grisproduktionen. Brödspanmålen går i huvudsak till kvarnindustrin där bröd,  knäckebröd och pasta produceras. Oljeväxterna processas till bla matolja och proteinfoder. Gräsfrön odlas för att senare användas vid produktion av  nyodling av vallgrödor, bl.a. används våra kvalitétsgrödor i  Svalöv/Weibulls sortiment.

EU - Unga Jordbrukare

Vi har fått en möjlighet att med EU-medel kunna utveckla och vidareförädla Hjularöd genom att se till att vi blir mer miljömedvetna, få mina anställda att känna sig mer delaktiga i arbetet för att utveckla ett modernt jordbruk.

Nuvarande verksamhet
Hjularöds Gods är i dagsläget verksamt inom tre huvudområden. Växtodling där bedriver vi ett konventionellt jordbruk med inriktning mot frö och vallodlingar. Vi odlar även vanlig spannmål så som vete, korn, havre och raps. Vi har ca 600ha under egen plog. Skogsproduktion där vi har 650ha skog som vi förvaltar. Fördelningen är 60% ädellöv och 30% gran samt 10% energiskog/poppel. Svinproduktion denna del är för närvarande utarrenderad där arrendatorn har 600 suggor och bedriver uppfödning av smågrisar till tre månaders ålder.

Varför vi vill genomföra etableringen
Vi vill utveckla och vidareförädla gården genom att se till att vi blir mer miljömedvetna, få våra anställda att känna sig delaktiga i arbetet för att utveckla ett modernt jordbruk. Där vi vill sänka vårt behov av fossil bränsle till 0 inom 10år. Vi ställer om för att minska vårt klimatavtryck som är viktigt framöver för att bli en modern lantbrukare. Vi kommer att bygga en ny tork som kommer att torka med jordvärme som är kopplad till våra solceller som genererar el vilket gör att vi kommer kunna torka ner vår spannmål helt med grön el.

Hur vi ska utveckla företaget så det blir mer miljömässigt och effektivt?
Vi har streamlineat hela processen med dokumentation och försöker hålla så mycket som möjligt på datorer och skriver bara ut det som vi måste ha för journalföring. Vi tar numera ej emot fakturor i pappersformat utan allt ska vara PDF. Vi har även bytt ut vår topdown till en swift för att grundare kunna bearbeta jorden och behöver då inte ha samma dragkraftsbehov vilket har resulterat i att vi har kunnat byta ner i traktorkraft från 360 hk till 280 hk, där ser vi en enorm besparing i diesel vilket vi är glada för. Sen har vi under året bytt ut all belysning på gården till LED vilket gjort att vi sparat flera tusen KW i minskad energianvändning. Vi kommer att bygga en ny tork som kommer att torka med jordvärme som är kopplad till våra solceller som genererar el vilket gör att vi kommer kunna torka ner vår spannmål helt med grön el.

Skogsbruk

Vårt skogbruk på 570 hektar innehåller bla. naturreservat, dammar och  vilt. Det satsas aktivt på  natur- och viltvård till förmån för en rik och  varierande fauna. I  skogarna frodas växter och  djur; såsom rådjur, dov-, kronhjort och vildsvin. De  senare åren har dammar, skyddsplanteringar och  våtmarker skapats för att  gynna ett rikt fågelliv. Årlig avverkning av lövskog (bok  och ask), samt barrskog  (gran och lärk) sker balanserat, d v s den volym  vi strävar efter att avverka  varje år, ligger kring tillväxten. På detta sätt  säkerställs ett uthålligt  skogsbruk, där uttaget inte överstiger tillväxten och  föryngring säkerställer  skogsförnyelsen för  framtida generationer. 1999 drabbades Hjularöd av  omfattande stormskador  där ca 16500 kubikmeter skog blåste ner, som sedan  dess har återplanterats.

Fastigheter

Med ett gods följer som  regel ett stort antal  byggnader och Hjularöd är inget undantag. Sammanlagt har vi drygt 15  bostäder för uthyrning av  olika slag, som förvaltas och underhålls med hög  standard. Alla dessa ligger i naturskönt läge med  anslutning till skog och  djurliv. Alla fastigheter  ligger med närhet (30-40min) till Lund-Malmö.

Djurproduktion

Vår grisproduktionen är utarrendera och består av 600 suggor delintegrerat,  vilket betyder att vi inte föder upp alla smågrisar till gödgrisar utan  en del av smågrisar går till andra  gödgrisuppfödare.

Var  tredje vecka grisar 80  stycken suggor och de får i genomsnitt 11 små  kultingar. Småkultingarna  bor med sin mamma i en grisningsavdelning tills de  blir cirka 5 veckor gamla,  därefter flyttas smågrisarna  till en tillväxtavdelning. I  tillväxtavdelningen bor de i  ca 7 veckor sedan flyttas det  till gödgrisavdelningarna.  Mammorna flyttar till en betäckningsavdelning, där  de semineras/betäcks igen  och blir dräktiga. Vi levererar sedan våra grisar  till Slakteriet. För att skapa  en så miljövänlig  produktion som möjligt,  odlar och producerar vi vårt eget foder och återför gödslen till åkrarna.

Kontakta Hjularöd Grisproduktion för mer information